Зареєстровано:                                                                                                                                     Затверджено:

Овідіопольським районним                                                                                                           Установчими зборами об’єднання

управління юстиції                                                                                                                           громадян – громадської організації

Одеської області                                                                                                                               «Спілка митців «Берег Овідія»

Наказ № 140 від 13.12.2011 р.                                                                                                     протокол № 1 від  01.12.2011 р.

Свідоцтво № 195

від 13 грудня  2011р.

Начальник управління

__________________О.С. Булавченко

Статут

громадської організації

«Спілка митців «Берег Овідія»

2011 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська організація «Спілка митців «Берег Овідія» (надалі Спілка) – є громадською організацією створеною відповідно до Закону України «Про об’єднання громадян» на основі єдності інтересів її членів, за рахунок їх добровільних внесків, для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, вікових та інших спільних інтересів. Спілка здійснює свою діяльність на підставі дійсного Статуту у відповідності з Конституцією і законодавством України.

1.2. Спілка за Статутом є організацією місцевого значення. Спілка користується всіма правами, які передбачені законодавством України для некомерційної організації даного типу. Діяльність Спілки засновується на принципах добровільності, рівноправ’я, самоуправління і законності. У рамках, встановлених законодавством, Спілка вільна у  визначенні своєї внутрішньої структуру, форм і методів своєї діяльності.

1.3. Діяльність Спілки є гласною, інформація про його програмні документи і звіти про діяльність доступна для членів Спілки.

1.4. Спілка набуває статусу юридичної особи з моменту його державної реєстрації і веде самостійний баланс, відособлене майно, має поточний та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, необхідні штампи, бланки та іншу атрибутику, необхідну для своєї роботи, яка затверджуються керівним органом Спілки і реєструється у встановленому порядку.

1.5. Діяльність організації поширюється на територію Овідіопольського району Одеської області.

1.6.  Повна назва Спілки українською мовою:

● ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «СПІЛКА МИТЦІВ «БЕРЕГ ОВІДІЯ»;

Скорочена назва Спілки українською мовою:

  • ГО  «СМ «Берег Овідія»;

Повна назва Спілки російською мовою:

  • ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СОЮЗ МАСТЕРОВ «БЕРЕГ ОВИДИЯ»;

Скорочена назва Спілки російською мовою:

  • ГО «СМ «Берег Овидия».

1.7. Юридична адреса місцезнаходження Спілки: 67801, Україна, Одеська область, смт. Овідіополь, вул. Добровольського 15(а)

2. МЕТА, ЗАДАЧІ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ СПІЛКИ

2.1. Головною метою Спілки є задоволення та захисту законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно – культурних, спортивних  та інших спільних інтересів її членів, творчий інтерес яких направлений на художню та науково-історичну творчість.

2.2. Завдання Спілки;

2.2.1. сприяння розповсюдженню культури, традицій, народної творчості, праця по збереженню історичної спадщини;

2.2.2. реалізація та захист прав членів Спілки, задоволення їх авторських, творчих і соціальних інтересів, надання консультативної допомоги та підвищення рівня знань в питаннях авторських прав;

2.2.4. виставкова діяльність по Овідіопольському району;

2.2.5. захист законних прав та інтересів членів Спілки, контроль дотримання їх авторських прав, реєстрація їх авторських творів;

2.2.6. сприяння організації тематичних зустрічей, вечорів, поїздок, заходів на тему розвитку мистецтва у встановленим законом порядку.;

2.2.7. сприяння організації фестивалів, конкурсів, конференцій, майстер-класів, симпозіумів, творчих баз, пленерів;

2.2.8. підтримка прямих контактів з спорідненими організаціями, укладення договорів про співпрацю та взаємодопомогу на підставі законодавства України;

2.2.9. захист інтересів членів Спілки;

2.2.10. надання допомоги державним установам у проведенні творчих зустрічей, фестивалів, конференцій та іншого;

2.2.11. сприяння проведенню культурної та просвітницької діяльність;

2.2.12. сприяння організації щодо видання у встановленому законодавством порядку газети, бюлетенів, збірників, каталогів, плакатів, листівок, сувенірної продукції;

2.2.13. проведення змагань з різних видів спорту, різних вікових категорій громадян;

2.2.14. організація та проведення різноманітних заходів, які сприяють розвитку культури та народної творчості;

2.2.15. за допомогою фізичного труда членів Спілки, організовує створення службових, побутових та спортивних, виставкових споруд, а також їх ремонт;

2.2.16. підтримка обдарованої молоді Овідіопольського району в участі конкурсах, фестивалях;

2.217. сприяння організації для учбових курсів, студій і освітніх установ за вивченням різних видів мистецтва та проведення творчих заходів.

3. УМОВИ ЧЛЕНСТВА У СПІЛЦІ

3.1.Участь у діяльності Спілки будується на принципах індивідуального і   колективного членства.

Індивідуальними членами Спілки можуть бути громадяни України, іноземні громадяни  й особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах та які досягли вісімнадцятирічного  віку.

Колективними членами Спілки можуть бути трудові колективи підприємств, установ і організацій.

Умовами членства в Спілці є: визнання положень цього статуту й участь у досягненні статутних цілей і задач, внесення членських внесків.

3.2. Прийом до Спілки здійснюється її виконавчим органом – Правлінням Спілки, на підставі письмової заяви вступаючого до Спілки, заповненої анкети встановленої форми. Для колективних членів такою підставою є протокол загальних зборів або уповноваженого органу колективу та рекомендація голови Спілки. Відмову в прийомі може мати місце тільки з підстав, передбачених законодавством України.

3.3. Членство у Спілці є фіксованим.

3.4. Розмір і порядок внесення вступних і членських внесків, встановлюються і змінюються Правлінням Спілки;

3.5. Членство у Спілці припиняється у випадках:

-        виходу з Спілки за власним бажанням;

-        виключення з Спілки;

-   смерті (для індивідуальних членів) або припинення діяльності підприємств, установ і організацій. (для колективних членів);

Виключення з Спілки може здійснюватись;

-        за порушення Статуту;

-        за порушення морально-етичних норм;

-        несплати членських внесків протягом року;

-        за вчинення правопорушень, несумісних із членством у ній.

Рішення про виключення із членів Спілки приймається Правлінням Спілки. Воно може бути оскаржене до Загальних зборів Спілки та до суду у встановленому законом порядку.

3.6. Особам, що виключені зі складу членів Спілки, вступні та членські внески не повертаються.

3.6. Вихід з Спілки здійснюється на підставі письмової заяви члена Спілки з обов’язковою сплатою заборгованості членських внесків за весь період перебування в Спілці.

4. ПРАВА Й ОБОВЯЗКИ ЧЛЕНІВ СПІЛКИ

4.1. Члени Спілки мають право:

-        брати участь в обговорені і прийнятті рішень по всіх питаннях її діяльності;

-        обирати і бути обраним до керівних органів Спілки;

-        виносити на розгляд органів управління пропозиції з усіх питань статутної діяльності;

-        звертатись до органів управління Спілки із запитами з питань, пов’язаних з їх професійною та іншою діяльністю;

-        отримувати кваліфіковані юридичні консультації фахівців, мати безкоштовний доступ до бібліотеки нормативних актів, своєчасно отримувати інформацію про зміни у законодавстві в необхідних галузях;

-        звертатися по допомогу до Спілки для захисту своїх порушених прав і законних інтересів;

-        брати участь у заходах, які проводить Спілка;

-        вільного виходу з Спілки.

4.2. Члени Спілки зобов’язані:

-        виконувати  положення Статуту і рішення органів управління Спілки,  що прийняті в межах їхньої компетенції;

-        приймати активну участь в діяльності Спілки;

-        серед населення проводити заходи щодо дбайливого відношення до історичної спадщини, природи;

-        регулярно вносити членські внески;

-        додержуватися визнаних етично-моральних норм;

-        поважати права й інтереси інших членів Спілки.

5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ І ЇХНІ ПОВНОВАЖЕННЯ

5.1. Вищим органом управління Спілкою є загальні збори членів та  (представників                    колективних членів), а виконавчим органом – Правління. Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік і можуть приймати рішення при участі в їх засіданні не менше 60 % членів Спілки. Рішення приймаються простою більшістю голосів відкритим голосуванням. При рівному числі голосів вирішальним є голос Голови Спілки. Для ухвалення рішення про ліквідацію та реорганізацію Спілки та внесення змін і доповнень до Статуту необхідна кваліфікована більшість не менше ¾ голосів членів присутніх на зборах.

5.2. Позачергове скликання Загальних зборів Спілки провадиться в таких випадках:

-        за вимогою Правління Спілки при наявності одностайного рішення про це всіх його членів;

-        за вимогою не менше 2/3 членів Спілки, обов’язковим повідомленням про це у місцевому засобі масової інформації не пізніше ніж за 40 днів до бажаної дати проведення зборів;

-        за вимогою ревізора, якщо виникла загроза інтересам Спілки, чи виявлені зловживання, вчинені службовими особами, членами Спілки.

5.3. Повноваження Загальних зборів Спілки:

а) затверджують Статут, зміни і доповнення до статуту, символіку Спілки і положення про символіку, а також приймають рішення про створення місцевих відділень (осередків).

б) визначають основні напрямки діяльності Спілки;

в) обирають Голову, заступника Голови, Правління, ревізора і відкликають членів цих органів;

г) приймають рішення по скаргах на виключення з членів Спілки;

д) затверджують річні звіти Правління Спілки та ревізора;

е) приймають рішення про ліквідацію та реорганізацію Спілки;

і) розпоряджаються майном Спілки в установленому законодавством та цим статутом порядку, приймають рішення про створення та координують діяльність утворених Спілкою  відділів, підприємств, установ, організацій, заслуховують звіти про роботу їхніх керівників, змінюють або скасовують прийняті ними рішення;

5.4. Загальні збори вправі делегувати свої повноваження Правлінню Спілки, за винятком повноважень, зазначених у підпунктах а, б, в, г, д, е, і, п. 5.3.  даного Статуту.

5.5. Правління Спілки є виконавчо-розпорядницьким органом. Воно обирається строком на 3 роки. До складу Правління входить Голова, заступник та 5 обраних члена. Відкликання членів Правління Спілки може мати місце через грубе або кількаразове порушення ними Статуту,  рішень Загальних зборів, законодавства України, встановлене рішенням або вироком суду. Головуючим на засіданнях є Голова, у разі його відсутності з поважних причин – заступник.

5.6. Правління Спілки на своїх засіданнях обирає строком на 3 роки секретаря Правління.

5.7. Правління вирішує питання діяльності Спілки  віднесені до його компетенції, а також делеговані Загальними зборами. Рішення приймаються простою більшістю голосів при кворумі в 2/3 членів, і оформлюються відповідним рішенням Правління. При наявності поважних причин відсутній член Правління може викласти свою думку по суті питань, що мають розглядатися письмово до початку засідання Спілки.

5.8. Засідання Правління проводяться у необхідних випадках але не рідше одного разу на квартал.

5.9. Правління:

-        попередньо розглядає проекти розвитку і діяльності Спілки, проекти рішень що виносяться на розгляд Загальних зборів Спілки;

-        здійснює організаційно-правове, інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Спілки, сприяє здійсненню взаємодії і зв’язку з іншими громадськими організаціями, державними органами, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами;

-        виконує рішення Загальних зборів Спілки;

-        приймає рішення про скликання Загальних зборів Спілки;

-        приймає до складу Спілки нових членів, виключає бажаючих вийти зі складу Спілки, а також тих, хто припустив дії, несумісні з подальшим перебуванням в Спілці;

-        направляє представника Спілки для здійснення статутних цілей й участі в роботі державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій;

-        виконує інші обов’язки, не віднесені до виняткової компетенції Загальних зборів Спілки.

5.10. Голова Спілки скликає Загальні збори  і головує на її засіданнях та керує діяльністю Загальних зборів, а у випадку його відсутності в межах території діяльності Спілки – заступник Голови Спілки.

Голова Спілки має право:

-        виступати без доручення Спілки у взаємовідносинах із юридичними і фізичними особами, органами влади і управління, із судовими органами;

-        розробляти для належного затвердження структуру, штати, систему оплати праці й інші виконавчо-розпорядницькі акти Спілки;

-        відкривати розрахункові рахунки у банках і здійснювати операції по ним;

-        видавати накази і розпорядження, що стосуються роботи адміністративного і технічного персоналу;

-        здійснювати приймання за контрактом на роботу і звільнення персоналу;

-        укладати від імені Спілки господарські й інші дозволені законодавством угоди;

-        чинити інші адміністративні дії, спрямовані на реалізацію статутних цілей діяльності, рішень загальних зборів і Правління;

Заступник Голови Спілки:

-        надає всебічну допомогу Голові Спілки у вирішені покладених на нього завдань;

-        у випадку тимчасової неможливості виконання Головою Спілки своїх обов’язків виконує його обов’язки;

5.11. Ревізор обирається Загальними зборами Спілки строком на 3 роки. Ревізор не може бути членом Правління.

5.12. Ревізор:

-        перевіряє фінансову діяльність Спілки і дає висновок по річному звіту Правління про фінансову діяльність;

-        здійснює контроль за дотриманням Статуту і виконання рішень Загальних зборів Спілки, законністю укладених договорів, правильністю ведення обліку, звітності і розрахунків;

-        робить висновки на підставі річних звітів та балансів. Річний баланс Спілки  затверджується Загальними зборами лише за наявності відповідного висновку Ревізора. Ревізор зобов’язаний вимагати скликання позачергових загальних зборів Спілки, якщо виникла загроза інтересам організації, чи виявлені зловживання, вчинені службовими особами, членами організації.

5.13. Ревізор має право:

-        вимагати від посадових осіб Спілки та членів Правління надання всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських і інших документів, а також особистих пояснень;

-        робити перевірки за дорученням Загальних зборів Спілки, Голови Спілки та за власною ініціативою;

-        звітувати перед Загальними зборами Спілки, а у разі здійснення перевірок за дорученням Голови – також перед ним;

6. КОШТИ СПІЛКИ, ЇЇ МАЙНОВІ І НЕМАЙНОВІ ПРАВА,

ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ.

6.1.    Кошти Спілки утворюються за рахунок:

-     вступних та членських внесків індивідуальних і колективних членів;

-     пожертвувань фізичних та юридичних осіб;

-  майна, придбаного в результаті господарської й іншої комерційної діяльності створених  ним організацій, підприємств і установ;

-     інших не заборонених законодавством джерел.

6.2.  Для здійснення цілей і завдань, визначених Статутом і фінансування заходів по їх

досягненню Спілка вправі:

-   виступати учасником цивільно-правових відносин, одержувати майнові права і будь-яке майно не вилучене з обігу;

-   представляти  і  захищати  свої законні   права  й  інтереси,  своїх  членів у державних органах місцевого самоврядування;

-  залучати на договірній основі незалежних фахівців в різних галузях знань для реалізації  статутних завдань;

-     створювати установи, підприємства й організації;

- одержувати від органів державної влади управління, органів місцевого самоврядування інших  юридичних  осіб   інформацію  необхідну  для реалізації статутних цілей і задач;

-    вносити пропозиції в органи влади і управління;

-    вчиняти всі дозволені законодавством угоди (правочини) у відношенні свого майна;

-    поширювати інформацію про діяльність Спілки.

6.2.  Спілка самостійно через уповноважені органи здійснює правомочності по володінню,

користуванню і розпорядженню належним йому майном. Спілка не відповідає по зобов’язаннях держави, а держава по зобов’язаннях Спілки.

Будь-яке втручання в адміністративну і господарську діяльність Спілки з боку органів державної влади і управління неприпустимо за винятком випадків, визначених законодавством України.

6.3.  Кошти та майно Спілки використовується на:

-    проведення заходів, що відповідають статутним цілям та завданням;

-     благодійні цілі,

-     утримання найманих працівників;

-     на інші цілі, що не суперечать цьому статуту та чинному законодавству.

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ У СТАТУТ.

УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ.

7.1.  Внесення змін і доповнень у Статут здійснюється Загальними зборами членів  Спілки з наступною реєстрацією їх легалізуючим органом.

7.2.   Припинення діяльності Спілки може бути проведено шляхом її реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

7.3. У  випадку  реорганізації  Спілки її права й обов’язки переходять до правонаступників.

7.4. Спілка  може  припинити  діяльність  за  рішенням  Загальних  зборів або рішенням суду.

7.5. Ліквідація Спілки здійснюється призначеною Загальними зборами членів організації ліквідаційною комісією, а у випадку ліквідації організації за рішенням суду ліквідаційною комісією, яка призначається цим органом.

7.6. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї надходить право управління справами Спілки.

7.7. Наявні грошові кошти та майно Спілки не можуть розподілятися  між  його членами, а використовується для статутних завдань та на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавством, на підставі рішення суду – надходять в прибуток держави або іншій неприбутковій організації.

7.8. Після затвердження ліквідаційного балансу і реєстрації рішення про припинення діяльності в державному органі, що зареєстрував його, Спілка вважається такою, що припинила діяльність.

7.9.  Припинення діяльності підприємств, установ та організацій, створених Спілкою здійснюється  в  порядку,   визначеному   їхніми   Статутами   (положеннями).